วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

รายวิชาที่ทำการสอน

1.  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
3.  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
4.  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี